Utbildning för guider

Efter avlagd examen har guiden grundkunskaper om Finland och sin hemort. Efter detta kan guiden som har har dessa grundkunskaper göra turer med diverse olika turistgrupper samt planera turer enligt turistens behov och önskemål.
Guideföreningarna, medborgar- och arbetarinstitut samt läroinrättningar och yrkeshögskolor med turism som inriktning arrangerar tillsammans med de lokala guideföreningarna utbildning för guider. Finlands Guideförbund godkänner utbildningsprogrammet. Guideutbildningen består av minst 200 studietimmar, 60 kompetenspoäng. I undervisningen ingår kunskaper om Finland som land och region, dessutom ges grundlig information om verksamhetsmiljön på hemorten.
Övningar i uppträdande och studiebesök ordnas, skriftliga övningar görs, och självstudier ingår. På utbildningen följer ett prov som består av ett muntligt prov med respons.
Mera om utbildning för guider får du på förbundets kansli, eller också kan du kontakta de lokala föreningarna samt regionens representant i förbundet.

Fortbildnings för guider

Efter grundutbildningen kan guiden delta i en fortbildning som arrangeras av förbundet, den lokala föreningen eller en extern institution. Förbundet arrangerar dessutom bedömarutbildning samt reseledarutbildning. Lokala föreningen kan ordna utbildning i mål- roll- och tematurer. Efter utbildningen får guiden behörighet till turer som görs utanför ens egentliga turområde. Guidens arbete är krävande och ansvarsfullt. Arbetet kräver att man ständigt upprätthåller sina kunskaper och färdigheter.

Yrkesexamen för guider

Genom att avlägga en yrkesexamen kan man som turistguide ansluta sig till en lokal förening. Examen bör innehålla delen Arbeta som guide i Finland, samt en av följande valfria examensdelar: Arbeta som reseledare, Guide med specialområde, Arbeta som FAM-guide, Guidning på främmande språk eller Företagsamhet.
Yrkesexamen för guide följer Finlands officiella utbildningsnormer, grunderna för examen är fastslagna av Undervisningsministeriet.
Examen avläggs genom att uppvisa kunnande i promenad- och bussguidningar, vilka kompletteras av godkända inlärningsarbeten.
Som bedömare fungerar på tredelad basis representanter för arbetsgivare, arbetstagare och läroinrättningen där examen avläggs. Representant för Finlands Guideförbund är också medlem i examennämnden.
Målsättningen är att läroinrättningen där yrkesutbildningen sker, planerar denna så att guiden efter avlagd grundkurs och praktiskt arbete kan avlägga yrkesexamen. 
Yrkesexamen i guideservice har en omfattning av 120 kompetenspoäng. Examen byggs upp av en obligatorisk examensdel, Produktifering och genomförande avguideservice (45 kompetenspoäng) och av valbara examensdelar (75 kompetenspoäng).
Vill du veta mer, kontakta förbundets kansli.
Finlands Guideförbunds guidemärke är symbolen för auktoriserade guider som är medlemmar i förbundet.